خدمات فست ترک فرودگاە فرانکفورت

تشریفات اختصاصی واران خدمات فست ترک یا عبور سریع را در پروازهای خروجی در فرودگاه فرانکفورت برای مسافران محترم فراهم کرده است. از این پس شما می توانید این خدمات را همانند فرودگاه امام خیمنی یا فرودگاه دوبی از ما رزرو بگیرید. 

فست ترک شامل همراهی یک مهاندار در مراحل ورودی یا خروجی فرودگاه فرانکفورت است که جهت حمل چمدان نیز به توسط نیروهای خدمات به مسافر کمک می کنند.

هزینه هر نفر مسافر: 170 دلار

تماس رزواسیون: 02157736